[صفت]

conceptual

/kənˈsɛpʧuəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more conceptual] [حالت عالی: most conceptual]

1 مفهومی ادراکی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مفهومی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان