[اسم]

concentration camp

قابل شمارش

1 اردوگاه کار اجباری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان