[اسم]

concept

/ˈkɑnsɛpt/
قابل شمارش

1 مفهوم

معادل ها در دیکشنری فارسی: مفهوم
concept of something
مفهوم چیزی
  • 1. It is very difficult to define the concept of beauty.
    1. تعریف کردن مفهوم زیبایی کار بسیار سختی است.
  • 2. The concept of freedom of speech is unknown to them.
    2. مفهوم آزادی بیان، برای آنها ناشناخته است.
concept that...
مفهوم اینکه.../این مفهوم که...
  • the concept that we are citizens of one world
    این مفهوم که ما شهروندان یک جهان هستیم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان