[اسم]

convalescence

/ˌkɑːnvəˈlesns/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 (دوره) نقاهت

معادل ها در دیکشنری فارسی: نقاهت
  • 1.You need four to six weeks' convalescence.
    1. شما به چهار تا شش هفته دوره نقاهت نیاز دارید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان