[اسم]

daddy-long-legs

/ˌdædi ˈlɔːŋ leɡz/
قابل شمارش
[جمع: daddy-long-legs]

1 عنکبوت بابا لنگ دراز

informal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان