[اسم]

dado

/dˈɑːdoʊ/
قابل شمارش

1 ازاره (ساختمان)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان