[اسم]

dado

/dˈɑːdoʊ/
قابل شمارش

1 ازاره (ساختمان)

معادل ها در دیکشنری فارسی: ازاره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان