[قید]

deceitfully

/dᵻsˈiːtfəli/
قابل مقایسه

1 ریاکارانه از روی حقه‌بازی، از روی ریا

معادل ها در دیکشنری فارسی: مزورانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان