[صفت]

denominational

قابل مقایسه

1 فرقه‌ای مربوط به فرقه مذهبی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان