[اسم]

denominator

/dɪˈnɑməˌneɪtər/
قابل شمارش

1 مخرج (ریاضی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان