[اسم]

denotation

قابل شمارش

1 معنی مستقیم واژه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان