[فعل]

to dismast

فعل گذرا و ناگذر

1 شکستن دکل کشتی از بین بردن دکل کشتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان