[اسم]

doctor's appointment

/ˈdɑktərz əˈpɔɪntmənt/
قابل شمارش

1 نوبت دکتر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان