[اسم]

doctor's surgery

/ˈdɑktərz ˈsɜrʤəri/
قابل شمارش

1 مطب دکتر

مترادف و متضاد Doctor's office
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان