[اسم]

expensiveness

/ɛkspˈɛnsɪvnəs/
قابل شمارش

1 گرانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان