[اسم]

Fascism

/ˈfæʃɪzəm/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فاشیسم

معادل ها در دیکشنری فارسی: فاشیسم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان