[اسم]

Fascist

/fˈæʃɪst/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فاشیست

معادل ها در دیکشنری فارسی: فاشیست
[صفت]

Fascist

/fˈæʃɪst/
قابل مقایسه

2 فاشیستی فاشیست، وابسته به حزب فاشیست

معادل ها در دیکشنری فارسی: فاشیستی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان