[اسم]

flow

/floʊ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جریان

معادل ها در دیکشنری فارسی: جریان نهر سیلان
flow of something/somebody
جریان چیزی/کسی
 • 1. an endless flow of refugees into the country
  1. جریان بی‌پایان پناهندگان به داخل کشور
 • 2. the flow of a river
  2. جریان یک رودخانه
the traffic flow
جریان ترافیک

2 مد (دریا)

the ebb and flow
جزر و مد
[فعل]

to flow

/floʊ/
فعل ناگذر
[گذشته: flowed] [گذشته: flowed] [گذشته کامل: flowed]

3 جریان داشتن جاری شدن

معادل ها در دیکشنری فارسی: جاری شدن جریان داشتن روان شدن
to flow + adv./prep.
جریان داشتن به‌سمت جایی
 • 1. From here the river flows north.
  1. از اینجا رودخانه به‌سمت شمال جریان دارد.
 • 2. The water flowed down the channel she had dug.
  2. آب از کانالی [آبراهی] که او کنده بود، به پایین جاری شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان