[صفت]

flowing

/flˈoʊɪŋ/
غیرقابل مقایسه

1 جاری روان

معادل ها در دیکشنری فارسی: جاری روان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان