[اسم]

flowering

/flˈaʊɚɹɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 گل دادن شکوفه زدن

2 شکوفایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شکوفایی
the flowering of democracy
شکوفایی دموکراسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان