[اسم]

flowerpot

/ˈflaʊərpɑːt/
قابل شمارش

1 گلدان

معادل ها در دیکشنری فارسی: گلدان
  • 1.Clay flowerpots
    1. گلدان سفالی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان