[فعل]

to fluster

/ˈflʌstər/
فعل گذرا

1 دستپاچه شدن هول کردن

[اسم]

fluster

/ˈflʌstər/
قابل شمارش

2 دستپاچگی سراسیمگی، پریشانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان