[اسم]

flutist

/ˈflaʊtɪst/
قابل شمارش

1 فلوت زن نی زن، فلوت نواز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان