[عبارت]

follow in somebody's footsteps

/ˈfɑloʊ ɪn ˈsʌmˌbɑdiz ˈfʊtˌstɛps/

1 به پیروی از کسی کاری انجام دادن پا جای پای کس دیگری گذاشتن

  • 1.She works in television, following in her father's footsteps.
    1. او به پیروی از پدرش، در تلویزیون کار می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان