[صفت]

freshwater

/ˈfreʃwɔːtər/
غیرقابل مقایسه

1 آب شیرین

  • 1.freshwater lakes
    1. دریاچه‌های آب شیرین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان