[اسم]

fretwork

/ˈfretwɜːrk/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مشبک کاری

  • 1.He has many wonderful pieces of fretwork to his name .
    1. او به نام خودش آثار مشبک کاری زیبای زیادی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان