[اسم]

Freudian slip

/fɹˈɔɪdiən slˈɪp/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اشتباه لپی لغزش زبان، لغزش فرویدی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اشتباه لپی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان