[اسم]

Freudian slip

قابل شمارش

1 اشتباهات لپی لغزش فرویدی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان