[اسم]

friary

/ˈfraɪəri/
قابل شمارش

1 صومعه دیر راهبان سائل

  • 1. The friary with 1,010 square metres is being quoted at £950,000.
    1 . صومعه با 1010 متر مربع 950000 پوند قیمت گذاری شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان