[صفت]

fricative

/ˈfrɪkətɪv/
غیرقابل مقایسه

1 سایشی (آواشناسی)

مترادف و متضاد spirant
  • 1.fricative consonants
    1. حروف بی‌صدای سایشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان