[صفت]

grammatical

/grəˈmætəkəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more grammatical] [حالت عالی: most grammatical]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دستوری گرامری

معادل ها در دیکشنری فارسی: دستوری
  • 1.What is the grammatical rule for making plurals in English?
    1. قانون دستوری برای ساختن (حالات) جمع در انگلیسی چیست؟

2 (از نظر دستوری) صحیح مطابق دستور زبان

  • 1.The phrase “they is happy” is not grammatical.
    1. عبارت «آن‌ها خوشحال هست»، (از نظر دستوری) صحیح نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان