[اسم]

grammar school

/ˈɡræmər skuːl/
قابل شمارش

1 مدرسه ابتدایی (آمریکا) دبستان

old use

2 مدرسه راهنمایی (انگلستان، ایرلند شمالی، ولز)

old use
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان