[اسم]

Hausa

/ˈhaʊsə/
غیرقابل شمارش

1 زبان هوسه [از زبان‌های آفریقایی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان