[عبارت]

have a bee in one's bonnet

/hæv ə bi ɪn wʌnz ˈbɑnət/

1 از دنده‌ی چپ بیدار شدن کج‌خلق بودن

informal
  • 1.He sure has a bee in his bonnet.
    1. او قطعا از دنده‌ی چپ بیدار شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان