[عبارت]

have a blast

/hæv ə blæst/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اوقات بسیار خوشی داشتن اوقات بسیار خوشی را گذراندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان