[عبارت]

have a bone to pick with

/hæv ə boʊn tu pɪk wɪð/

1 گله کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: گلایه داشتن
informal
  • 1.Hey Bill, I've a bone to pick with you. Where is the money you owe me?
    1. هی «بیل»، من گله ای از تو دارم. پولی که به من بدهکاری چی شد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان