[اسم]

interchange

/ˌɪntərˈʧeɪnʤ/
قابل شمارش

1 تبادل مبادله

معادل ها در دیکشنری فارسی: تبادل مبادله
the interchange of ideas
تبادل ایده‌ها

2 تقاطع غیرهمسطح (بزرگراه و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان