[صفت]

juridical

قابل مقایسه

1 قضایی حقوقی

معادل ها در دیکشنری فارسی: حقوقی قضایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان