[اسم]

jurisprudence

/ˌʤʊrəˈsprudəns/
غیرقابل شمارش

1 علم حقوق دانش نظری حقوق، نظام حقوقی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان