[اسم]

Jupiter

/ˈdʒuːpɪtər/
غیرقابل شمارش

1 مشتری (سیاره)

معادل ها در دیکشنری فارسی: مشتری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان