[اسم]

Jurassic

/dʒjʊɹˈæsɪk/
غیرقابل شمارش

1 ژوراسیک (زمین‌شناسی)

[صفت]

Jurassic

/dʒjʊɹˈæsɪk/
قابل مقایسه

2 ژوراسیک (زمین‌شناسی) وابسته به ژوراسیک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان