[اسم]

juridical person

/dʒʊɹˈɪdɪkəl pˈɜːsən/
قابل شمارش

1 شخص حقوقی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شخص حقوقی
مترادف و متضاد legal entity
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان