[فعل]

to kneel down

/nˈiːl dˈaʊn/
فعل ناگذر
[گذشته: knelt down] [گذشته: knelt down] [گذشته کامل: knelt down]

1 زانو زدن

معادل ها در دیکشنری فارسی: زانو زدن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان