[اسم]

kneecap

/ˈniˌkæp/
قابل شمارش

1 کشکک زانو کاسه زانو

معادل ها در دیکشنری فارسی: کاسه زانو
مترادف و متضاد patella
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان