[صفت]

knee-jerk

/ˈniː dʒɜːrk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more knee-jerk] [حالت عالی: most knee-jerk]

1 غیرارادی

disapproving
مترادف و متضاد automatic unthinking
a knee-jerk reaction
یک واکنش غیرارادی

2 عجول بی‌صبر

disapproving
knee-jerk radicals
تندروهای عجول
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان