[صفت]

knee-high

قابل مقایسه

1 تا زانو تا ارتفاع زانو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان