[اسم]

lonely hearts column

/ˈloʊnli hɑrts ˈkɑləm/
قابل شمارش

1 ستون دوست‌یابی (روزنامه و ...) ستون معشوقه‌یابی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان