[عبارت]

make a bad impression

/meɪk ə bæd ɪmˈprɛʃən/

1 موجب برداشت بد شدن تصور بد ایجاد کردن، تأثیر بد داشتن

  • 1.My words made a bad impression on her.
    1. حرف‌های من تأثیر بدی روی او داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان