[عبارت]

make a bid

/meɪk ə bɪd/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قیمت پیشنهاد کردن

  • 1.We’ve made a bid of nearly £400 million for the company.
    1. ما برای کارخانه تقریبا 400 میلیون پوند قیمت پیشنهاد کردیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان