[عبارت]

make a big deal

/meɪk ə bɪg dil/

1 چیزی را بیش از حد مهم جلوه دادن چیزی را گنده کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان