[عبارت]

make a breakthrough

/mˌeɪk ɐ bɹˈeɪkθɹuː/

1 پیشرفت (بزرگ و) ناگهانی کردن پیشرفت مهمی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان