[جمله]

make a bundle

/meɪk ə ˈbʌndəl/

1 پول کلانی درآوردن

مترادف و متضاد make a killing make a lot money make a pile
  • 1.I made a bundle on the stock market and have bought a house.
    1. من در بازار بورس پول کلانی به دست آوردم و (با آن پول) خانه خریده ام.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان